News

Add your business motto by double clicking

 

Add the main advantages of your business that make it unique and the best. Add text why customers have to choose your products or services and what benefits they will get after the product is purchased. Write your own text, style it and press Done.

Обазователни проекти

 

 • Поощряване професионалното образование на младите хора и подготовката им за личностна реализация.
 • Прилагане на различни форми за професионално обучение с цел намаляване на безработицата.
 • Подкрепя дейности, целящи развитието на езикови умения на младите хора.

Културни проекти 

 

 • Организиране на международни и локални изложби.
 •  Продуциране на авторска драматургия и представяне на международни колаборации с артисти в България.
 • Насърчаване участието на младите хора в клубове по интереси Хоби-дейности
 • Подпомагане изявите на млади творци и състави
 • Промотиране на мултимедийно и съвременно изкуство

Социални проекти

 

 • Повишаване информираността на младите хора за гражданските права и задължения и здравна култура
 • Изграждане на клубове за обединяване на младите хора с цел преодоляване различията между поколенията.
 • Разработване на хуманитарни и терапевтични и превантивни програми, насочени към хора в неравностойно социално положение, малцинствени групи и деца със специални нужди.

Eкологични проекти

 

 • Eкологично възпитание и образование.
 • Екологични арт проекти с цел превенция и защита на околната среда.
 • Еко интервенции и действия за опазване на природата.
 • Мониторинг на замърсени територии.